Werkgever laat termijn verzoek aanpassing arbeidsduur verlopen

Vanaf dit jaar mogen werknemers bij hun werkgever niet alleen vragen om aanpassing van de arbeidsduur, maar ook van de arbeidstijden en de arbeidsplaats.

Werkgever laat termijn verzoek aanpassing arbeidsduur verlopen

Personeel en Organisatie: Jurisprudentie

Waar gaat het over: Wet flexibel werken wordt aangepast

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) opgegaan in de Wet flexibel werken. Vanaf dat moment mogen werknemers bij hun werkgever niet alleen vragen om aanpassing van de arbeidsduur, maar ook van de arbeidstijden en de arbeidsplaats.

Hoe werkt dat? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat werknemers een absoluut recht krijgen op flexibel werken, wel krijgen zij het recht om een verzoek aan de werkgever te doen tot aanpassing van arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd.

Weigeren van een verzoek

Als werkgever mag u het verzoek van de werknemer – voor zover het betreft tijdstip van ingang en de vermindering van de arbeidsduur – alleen afwijzen als u daar een zwaarwegend bedrijfsbelang voor heeft.

Procedure: Periode twee maanden

Werknemers moeten een verzoek minstens twee maanden voor de gewenste startdatum indienen. Als de werkgever een maand voor de gevraagde startdatum van de aanpassing nog geen beslissing heeft genomen over het verzoek, dan wordt de arbeidsduur, de arbeidsplaats of de arbeidstijd aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer (!).

Eisen ten aanzien van dienstverband

De werknemer kan de werkgever verzoeken om een aanpassing als de werknemer ten minste 26 weken in dienst is bij die werkgever.

Kleine werkgevers

De regeling geldt niet voor werkgevers met minder dan tien werknemers. Dit omdat een verzoek tot aanpassing voor kleine bedrijven veel ingrijpender is dan voor grote bedrijven. Voor kleine ondernemingen geldt wel dat ze een regeling moeten treffen over het recht van de werknemers op aanpassing van de arbeidsduur.

Ontslagverbod

Er geldt een opzegverbod wegens het aanvragen van aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats of de arbeidstijden. Het opzegverbod geldt alleen met betrekking tot de aanvraag.

Ook mag het verzoek van de werknemer tot aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats of de arbeidstijden van de werknemer niet de (enige) reden zijn van het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Opnieuw reden voor werkgevers om goed op te letten dus! Wilt u meer weten over de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf? U hoeft het niet alleen te doen.

Waar gaat het mis?

Uitspraak (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:5951) “Verzoek tot vermindering arbeidsduur ex artikel 2 van de Wet flexibel werken (Wfw) toegewezen. Wg heeft niet tijdig op het verzoek van wn beslist, zodat het wg niet meer vrijstond om het verzoek o.g.v. zwaarwegende bedrijfsbelangen af te wijzen.

Uit de omstandigheid dat wn heeft opengestaan voor overleg kan niet worden afgeleid dat wn afstand heeft gedaan van haar recht ex art. 2, twaalfde lid van de Wfw.

Ten overvloede merkt de kantonrechter op dat wg niet aannemelijk heeft gemaakt dat zwaarwegende bedrijfsbelangen zich tegen toewijzing van het verzoek verzetten.”

Geplaatst op donderdag 17 november 2016.

Over P&O Service Noord - Nederland

Dit bericht is geschreven door P&O Service Noord - Nederland. Het bedrijf valt onder adviesbureau uit Assen. Trefwoorden van P&O Service Noord - Nederland uit Assen : personele zaken, adviesbureau, P&O zaken, personeelszaken, advies bureau, praktische ondersteuning ondernemer, Personeelszaken en -taken, P&O Adviseur, personeelsprocessen, ziekte, verzuim, re-integratie, Wet Verbetering Poortwachter, .

Lees meer over P&O Service Noord - Nederland.